Nhóm ngành: Cấp thoát nước
Vốn điều lệ: 130,000,000,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 13,000,000 cp
KL CP đang lưu hành: 13,000,000 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng Khoán Tiên Phong – MCK: ORS
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt – 2010
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt – 2011
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt – 2012
– Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – 2013
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt – 2014
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt – 2015
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt – 2016
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt – 2017
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt – 2019
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt – 2019
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt – 2020
– Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

 • Công ty Cổ phần cấp nước Chợ Lớn trước kia là Chi nhánh cấp nước Chợ Lớn trực thuộc Công ty cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn), được thành lập theo quyết định số 202/QĐ-TCNSTL ngày 31/07/1991 của Sở Giao thông Công chánh Thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh cấp nước Chợ Lớn có con dấu   riêng để giao dịch   theo quy định của Nhà nước.
 • Chi nhánh cấp nước Chợ Lớn chính thức đi vào hoạt động ngày 28/03/1995 với chức năng: quản lý, thi công, tu bổ sửa chữa, cải   tạo và phát   triển mạng   lưới cấp nước, thực hiện việc đọc số và thu tiền nước, giải quyết các khiếu nại của khách hàng trên địa bàn quận 5, 6, 8, Bình Tân và huyện Bình Chánh.
 • Bắt đầu từ tháng 02/2004 áp dụng Quy chế phân cấp quản lý trong Công ty cấp nước thành phố Hồ Chí Minh số 832/QĐ-CN-TCLĐTL ngày 09/02/2004, Chi nhánh được hạch toán các khoản   thu chi đối với Công ty cấp nước Thành   phố Hồ Chí Minh, hàng tháng lập kế hoạch cấp vốn và báo   về Công   ty cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh bảng cân đối tài khoản phát sinh và các bảng kê tài khoản chi tiết.
 • Ngày 24/04/2005 Chi nhánh chính   thức bổ sung   thêm ngành   tái   lập mặt đường đối với các công trình chuyên ngành cấp nước và công trình khác theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 302149 ngày 28/03/1995 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.
 • Thực hiện chủ trương thành lập Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con, ngày 04/04/2005, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh   ra   quyết   định   số   1437/QĐ-UB   thành   lập   Ban   chỉ   đạo   cổ   phần   hóa   doanh nghiệp của các Công ty Nhà nước thuộc Công ty cấp nước TP.HCM, trong đó có Chi nhánh cấp nước Chợ Lớn.
 • Ngày 31/08/2005 Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn ra quyết định số 66/QĐ-TCT-TC thành lập Chi nhánh cấp nước Chợ Lớn trực thuộc Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn. Ngày   30/12/2005   Chủ   tịch   UBND   thành   phố   Hồ   Chí   Minh   ra   quyết   định   số 6656/QĐ-UBND,   phê   duyệt   phương   án   và   chuyển Chi   nhánh   cấp   nước Chợ   Lớn thuộc Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn thành Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.
 • Ngày 29/03/2006 Chi nhánh cấp nước Chợ Lớn tổ chức bán đấu giá cổ phần ra công chúng (thông qua Trung tâm giao dịch chứng khoán).
 • Ngày 01/11/2006 tổ chức   Đại   hội   đồng   cổ   đông   thành lập (phiên   trù   bị).
 • Ngày 02/12/2006   tổ   chức Đại hội đồng cổ đông (phiên chính thức), bầu 07 thành viên HĐQT, 05 thành viên BKS và thông qua Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.
 • Ngày 16/01/2007 Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn được Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM   cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103005924 ngày 16/01/2007.
 • Từ ngày 01/02/2007 Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn chính thức đi vào hoạt động.
 • Ngày 11/01/2011, cổ phần của Công ty cấp nước Chợ Lớn được chính thức niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, mã chứng khoán CLW.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Quản lý, phát triển hệ thống cấp nước; cung ứng, kinh doanh nước sạch cho nhu cầu tiêu dùng, sản xuất (trên địa bàn được phân công theo quyết định của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn);
 • Tư vấn xây dựng công   trình cấp nước   – dân dụng – công nghiệp   (trừ khảo sát xây dựng, giám sát thi công);
 • Xây dựng công trình cấp nước;
 • Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, lập dự án,   thẩm tra thiết kế;
 • Tái lập mặt đường đối với các công trình chuyên ngành cấp nước;
 • Giám sát thi công xây dựng công trình cấp thoát nước.
 • Mua bán máy móc, thiết bị, vật tư ngành cấp nước;
 • Đại lý, ký gởi hàng hóa;

Địa chỉ: Số 97, Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: (08) 38 552 354 Fax: (84-8) 39 550 424

Người công bố thông tin: Ông Lê Trọng Hiếu

Email: cncholon@capnuocholon.com.vn

Website: http://capnuoccholon.com.vn/