Nhóm ngành: Thiết bị điện
Vốn điều lệ: 300,000,000,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 30,000,000 cp
KL CP đang lưu hành: 30,000,000 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:-
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2018
– Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – 2021
– Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:
  • Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam tiền thân là Công ty TNHH Create Capital Việt Nam được thành lập trên cơ sở Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0105087537 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp làn đầu ngày 29/12/2010 với số vốn điều lệ là 10 tỷ đồng.
  • Công ty TNHH Create Capital Việt Nam thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ tăng lên 100 tỷ đòng theo Giấy chứng nhặn dăng ký kinh doanh số 0105087537 thay đồi lần 1 ngày 06/10/2011.
  • Công ty TNHH Create Capital Việt Nam thực hiện đãng ký thay đồi vốn điều lệ tăng lên 150 tỷ dồng theo Giấy chửng nhận đăng ký kinh doanh sổ 0105087537 thay đổi làn 2 ngày 01/08/2014.
  • Ngây 11/09/2014, Công ty chuyển đổi thành Công ty cồ phần Create Capital Việt Nam với số vốn diều lệ là 150 tỷ đòng.
  • Vốn thực góp tại 31/12/2014  là 83.604.830.000 đồng và đến 31/12/2015 các cổ đông của công ty đã thực hiện góp đủ số vốn điều lệ đã đăng kí
  • Từ khi thành lập đén nay, Công ty phát triển theo hướng trở thành một mô hình “sở hữu tài sản” với chức năng tập trung dầu tư vào các công ty trong lĩnh vực sản xuất gạch ngói đất sét nung (gạch ngói bằng công nghệ lò Tuynel) thông qua mua bán – sáp nhập (M&A) các doanh nghiệp, nhà máy, nhà xưởng phân bố  miền Trung và miền Bẳc Việt Nam.
Ngành nghề kinh doanh chính:
  • Sản xuất và kinh doanh gạch tuynel
  • Thương mại và vật liệu xây dựng
  • Thi công xây dựng công trình
  • Sản xuất và thương mại nông sản

Địa chỉ: 104/140 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, T.P Hà Nội

Điện thoại: 024.62.92.5566

Người công bố thông tin: Dương Thị Huyến

Email: crc@createcapital.vn

Website: http://createcapital.vn

Nguồn: Cafef.vn