DVM – Công ty CP Dược liệu Việt Nam (HNX)

Công ty CP Dược liệu Việt Nam

Nhóm ngành:
Vốn điều lệ:  đồng
KL CP đang niêm yết: 35,650,000 cp
KL CP đang lưu hành: 35,650,000 cp

Giới thiệu: ”

Địa chỉ: ”

Điện thoại: ”

Người công bố thông tin: ”

Email: 

Website: 

Nguồn: Cafef.vn