IDC – Tổng công ty IDICO – Công ty Cổ phần (HNX)

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo ngày 15/04/2022 của HNX

Tổng công ty IDICO - Công ty Cổ phần

Nhóm ngành: Khu công nghiệp
Vốn điều lệ: 3,300,000,000,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 300,000,000 cp
KL CP đang lưu hành: 330,000,000 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bản Việt – MCK: VCI
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – 2018
– Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – 2019
– Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – 2020
– Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – 2021

Giới thiệu:

Quá trình hình thành và phát triển:
 • Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam được thành lập theo Văn bản số 1011/CP-ĐMDN ngày 07/11/2000 của Thủ tưởng Chính phu và Quyết định số 26/2000/QĐ-BXD ngày 06/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng trên cơ sở tồ chức lại các Công ty: Phát triển đô thị và khu công nghiệp, Xây dựng dầu khí. Xây dựng Miền Tây trực thuộc Bộ Xây dựng, Công ty Đầu tư và phát triển nhà Đồng Tháp trực thuộc UBND tỉnh Đồng Tháp và Công ty Xây dựng Long An trực thuộc UBND tỉnh Long An.
 • Ngày 21/12/2006. Tổng công ty chuyến sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con theo Quyết định số 1768/QĐ-BXD của Bộ trường Bộ Xây dựng.
 • Ngày 13/11/2008, Thủ tướng Chính phù có Vãn bản số 1963/TTg-ĐMDN và Bộ trưởng Bộ Xây dựng cỏ Quyết định số 1405/QĐ-BXD ngày 03/12/2008 về việc chuyển giao quyền và nghĩa vụ của đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại Tồng công ty Miền Trung (COSEVCO) cho Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO.
 • Ngày 01/7/2010, Tổng công ty chính thức hoạt động theo mô hình Công ty TNHH Một thành viên theo Quyết định số 615/QĐ-BXD ngày 10/6/2010 cua Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
 • Năm 2000: Thành lập Tổng công ty. IDICO được thành lập tại Quyết định số 26/2000/QĐ-BXD ngày 6/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Nòng cốt để thành lập IDICO là Công ty Phát triển đô thị và khu công nghiệp, Công ty Xây dựng dầu khí, Công ty Xây dựng Miền Tây là các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng và một số doanh nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh phía Nam.
 • Năm 2006: Chuyển mô hình hoạt đông Công ty Mẹ – Công ty Con. IDICO chuyển đổi hình thức hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con theo Quyết định số 1768/QĐ-BXD ngày 21/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Việc chuyển đổi mô hình hoạt động đã góp phần nâng cao năng lực và sự chủ động trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, qua đó năng lực cạnh tranh và thương hiệu  IDICO ngày càng được nâng cao, đặc biệt là qua việc triển khai các dự án đầu tư khu công nghiệp, thủy điện, giao thông, nhà ở, sản xuất vật liệu xây dựng, thi công xây lắp, tư vấn thiết kế…
 • Năm 2010: Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành TNHH một thành viên. Quyết định số 615/QĐ-BXD ngày 10/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty mẹ – Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 • Năm 2011: Cổ phần hóa Tổng công ty Miền Trung
 • Từ 2012 – nay: Tại thời điểm thành lập,  IDICO  có 8 doanh nghiệp trực thuộc. Đến nay,  IDICO  có hệ thống các doanh nghiệp gồm 5 đơn vị trực thuộc, 10 Công ty con (2 Công ty  IDICO  nắm giữ 100% vốn điều lệ, 8 Công ty  IDICO  nắm giữ trên 51% vốn điều lệ) và 18 Công ty liên kết
Ngành nghề kinh doanh:
 • Đầu tư, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và giao thông
 • Đầu tư, kinh doanh phát triền nhà ở
 • Đầu tư, sản xuất và kinh doanh điện năng
 • Thi công xây lắp: xây dựng lực lượng xây lắp mạnh, đàm bảo năng lực thi công các công trình quy mô lớn, phức tạp.

Địa chỉ: 151 ter Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 38438883 Fax 028 39312705

Người công bố thông tin: Ông Nguyễn Hồng Hải – Phó TGĐ

Email: headoffice@idico.com.vn/ dautu@idico.com.vn

Website: http://www.idico.com.vn/

Nguồn: Cafef.vn