Nhóm ngành: VLXD tổng hợp
Vốn điều lệ: 50,161,240,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 5,016,124 cp
KL CP đang lưu hành: 4,986,173 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng Khoán FPT – MCK: FTS
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2010
– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2011
– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2012
– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2013
– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2014
– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2015
– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2016
– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2017
– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2018
– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2019
– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2020
– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

 • Tiền thân của Công ty cổ phần Gạch ngói cao cấp là một cơ sở sản xuất gạch, ngói tư nhân được Công ty Vật liệu và Xây dựng Bình Dương mua lại vào tháng 6/2000.
 • Năm 2006, Công ty chuyển sang hình thức Công ty Cổ phần theo Quyết định số 2132-QĐ-UBND ngày 19/05/2006 của UBND tỉnh Bình Dương trên cơ sở phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Nhà máy Gạch ngói cao cấp trực thuộc Công ty Vật liệu và Xây dựng Bình Dương thành Công ty Cổ phần.
 • Ngày 31/03/2010, Công ty được Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội cấp quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội theo Quyết định số 181/QĐ-SGDHN.
 • Ngày 26/4/2010, Cổ phiếu CTCP Gạch Ngói Cao cấp chính thức được niêm yết trên thị trường giao dịch chứng khoán, với mã chứng khoán Giao dịch là MCC, tổng số cổ phần 4.668.300 cổ phần tương ứng vốn điều lệ làn 46.683.000.000.
 • Ngày 21/07/2016, S ở Giao d  ch ch  ng khoán Hà N  i ch  p thu  n niêm y ế t b ổ sung 347.824 C ổ phi ế u CTCP G  ch Ngói Cao C  p phát hành tr ả c ổ t  c theo Quy ế đị nh s ố  439/Q Đ -SGDHN ngày 21/07/2017. T  ng s ố c ổ phi ế u sau khi niêm y ế t b ổ sung là 5.016.124 c ổ phi ế u t ươ ng  ng v  i v  đ i  u l ệ 50.161.240.000 đồ ng  .

Ngành nghề kinh doanh:

 • Khai thác đá, đất sét
 • Sản xuất gạch gói bằng lò Tuynel
 • Mua bán vật liệu xây dựng
 • Xây dựng lò Tuynel
 • Tư vấn, chuyển giao công nghệ nung, đốt gạch ngói đất sét bằng lò Tuynel
 • Trồng cây cao su

Địa chỉ: 246 KP, Ấp Cây Chàm, Xã Thạnh Phước, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 84-(650) 365 82 78 Fax: 84-(650) 362 53 79

Người công bố thông tin: Hứa Ngọc Chính

Email: info@gachngoicaocap.com

Website: http://www.gachngoicaocap.com/

Nguồn: Cafef.vn