PTL – Công ty CP Victory Capital (HOSE)

Cổ phiếu chưa được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 691/TB-SGDHCM ngày 04/04/2022 của HSX

Vào diện cảnh báo từ 12.7.2022 do LNST chưa phân phối tính đến 31.12.2021 là số âm

Công ty CP Victory Capital

Nhóm ngành: Phát triển bất động sản
Vốn điều lệ: 1,000,000,000,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 100,000,000 cp
KL CP đang lưu hành: 98,865,080 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng Khoán Dầu Khí – MCK: PSI
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2010
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2011
– Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và kiểm toán Nam Việt – 2012
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2013
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2014
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2015
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2016
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2017
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2018
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2020
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

  • Ngày 24/5/2007, Petroland được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ Ban Quản lý các dự án công trình xây dựng phía Nam thành CTCP theo nghị quyết số 2892/NQ-DK của HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
  • Ngày 20/9/2007, Đại hội Đồng Cổ Đông lần 1 đã thông qua quyết định Danh sách cổ đông và tỷ lệ góp vốn; Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và ban hành điều lệ hoạt động của CTCP.
  • Ngày 1/11/2007, Công ty chính thức hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103008269 của Sở kế hoạch đầu tư Tp.HCM.

Ngành nghề kinh doanh:

  • Đầu tư xây dựng và kinh doanh khu dân cư, khu đô thị, văn phòng
  • Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp
  • Dịch vụ tư vấn đầu tư, quản lý dự án
  • Dịch vụ kinh doanh bất động sản
  • Dịch vụ quản lý nhà
  • Mua bán vật tự thiết bị ngành xây dựng;
  • Tham gia góp vốn đầu tư tài chính vào các công ty khác

Địa chỉ: 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM

Điện thoại: 84-(8) 5416 1020 Fax: 84-(8) 5416 1021

Người công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Huyền Mai

Email: victorycapital@victorycapital.com.vn

Website: http://www.victorycapital.com.vn/

Nguồn: Cafef.vn