Nhóm ngành: Xây dựng
Vốn điều lệ: 347,716,110,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 34,771,611 cp
KL CP đang lưu hành: 34,771,611 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội – 2010
– Công ty TNHH Kiểm toán VACO – 2011
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội – 2012
– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2013
– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2014
– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2015
– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2016
– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2017
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2018
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2019
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2020
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

 • Công ty Cổ phần Sông Đà 6 là đơn vị thành viên của Tổng công ty Sông Đà – Bộ Xây dựng.Tiền thân là Công ty Xây dựng Thuỷ công được thành lập theo quyết định số 483/BXD-TCCB ngày 12/4/1983 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
 • Từ năm 2005 công ty đã từng bước tiến hành Cổ phần hoá doanh nghiệp, đến ngày 09/12/2005, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có quyết định 2269/QĐ-BXD chính thức chuyển công ty Sông Đà 6 thành công ty Cổ phần.
 • Ngày 03/01/2006 Công ty chính thức đi vào hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3903000072 do Sở Kế hoạch và Đầu tư   tỉnh Gia Lai cấp, thay đổi lần thứ 05 ngày 03 tháng 01 năm 2008.
 • Ngày 25/12/2006 Công ty chính thức được niêm yết và giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
 • Năm 2008 thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty đã mua lại phần vốn góp của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty cổ phần Sông Đà 17 theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐQT ngày 12/04/2008 của Hội đồng quản trị Công ty.
 • Tính đến thời điểm ngày 31/12/2008, Công ty cổ phần Sông Đà 6 có bổ sung thêm 01 đơn vị thành viên là Công ty cổ phần Sông Đà 17.
 • Năm 2009 thực hiện theo Quyết định số 86/QĐ-HĐQT ngày 03/07/2009 của HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 6 về việc thành lập Công ty cổ phần Sông Đà – Hoàng Long với tỷ lệ góp vốn là 26% Vốn điều lệ (Vốn điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà – Hoàng Long: 100 tỷ đồng).
 • Năm 2012 thực hiện Nghị quyết số 43/NQ-HĐQT ngày 28/03/2012 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 6 về việc sáp nhập  Công ty cổ phần Sông Đà 6.04 và  Công ty cổ phần Sông Đà 6.06 vào  Công ty cổ phần Sông Đà 6 bằng hình thức hoán đổi cổ phiếu: 01 cổ phiếu của  Công ty cổ phần Sông Đà 6.04 bằng 0,9 cổ phiếu của  Công ty cổ phần Sông Đà 6, và 01 cổ phiếu  Công ty cổ phần Sông Đà 6.06 bằng 0,6 cổ phiếu của  Công ty cổ phần Sông Đà 6.
 • Sau khi thực hiện sáp nhập, Công ty dã thành lập Chi nhánh Sông Đà 6.04 và Chi nhánh Sông Đà 6.06 trực thuộc Công ty.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Xây dựng công trình thuỷ điện, thuỷ lợi. giao thông, hạ tầng kĩ thuật, bưu điện và xây dựng công trình khác; Xây dựng đường dây và trạm biến thế điện.
 • Khai thác mỏ và vật liệu xây dựng.
 • Sản xuất kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông, đường ống cấp thoát nước, sản xuất kinh doanh xi măng, vân tải bất động sản.
 • Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị cơ giới cơ khí và công nghệ xây dựng; kinh doanh dịch vụ khách sạn nhà hàng…

Địa chỉ: Tòa nhà TM – Khu ĐTM Văn Khê, P.La Khè ,Q.Hà Đông, T.P Hà Nội

Điện thoại: +84-(04)-2216 9172 – Fax: +84-(04)-2225 3366

Người công bố thông tin: Ông Trần Đăng Khoa

Email: congtycophansongda6@songda6.com.vn

Website: http://www.songda6.com.vn

Nguồn: Cafef.vn