SSI – Công ty CP Chứng khoán SSI (HOSE)

Công ty được cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ
Công ty CP Chứng khoán SSI

Nhóm ngành: Công ty Chứng khoán
Vốn điều lệ: 9,947,500,220,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 994,750,013 cp
KL CP đang lưu hành: 1,490,125,444 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – MCK: SSI

Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2010
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2011
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2012
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2013
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2014
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2015
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2016
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2017
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2018
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2019
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2020

Giới thiệu:

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

 • Giai đoạn 1999 – 2002:  30/12/1999 : SSI được thành lập, đặt trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh và hoạt động với hai nghiệp vụ: Môi giới Chứng khoán và Tư vấn Đầu tư Chứng khoán. Vốn điều lệ ban đầu là 6.000.000.000 VNĐ.  07/2001 : SSI tăng vốn điều lệ lên 20.000.000.000 VNĐ, và có 4 nghiệp vụ chính: Tư vấn Đầu tư Chứng khoán, Môi giới Chứng khoán, Tự doanh và Lưu ký Chứng khoán.  07/2002 : Thành lập chi nhánh tại Hà Nội, đánh dấu sự mở rộng hoạt động kinh doanh ra các tỉnh phía Bắc.
 • Giai đoạn 2003 – 2005:  06/2005: SSI tăng vốn điều lệ lên 52.000.000.000 VNĐ và hoạt động với 6 nghiệp vụ chính: Tư vấn Đầu tư Chứng khoán, Môi giới Chứng khoán, Tự doanh, Lưu ký Chứng khoán, Quản lý danh mục Đầu tư Chứng khoán, và Bảo lãnh phát hành Chứng khoán.
 • Giai đoạn 2006 – 2008:  11/2006: Thực hiện thành công đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi đầu tiên trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam cho chính SSI, đi đầu trong việc mở ra một hình thức phát hành mới cho các công ty đại chúng và công ty niêm yết ngoài phát hành cổ phần thông thường.  12/2006 : Cổ phiếu SSI đăng ký giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (nay là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội).  08/2007 : Công ty Quản lý Quỹ SSI (SSIAM), công ty TNHH Một thành viên của SSI được thành lập.  10/2007 : SSI chính thức niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).  04/2008 : SSI tăng vốn điều lệ lên 1.366.666.710.000 VNĐ.  06/2008 : Daiwa trở thành cổ đông chiến lược của SSI
 • Giai đoạn 2009 – 2011:  07/2009 :  07/2009 : SSIAM là công ty đầu tiên được cấp giấy phép đầu tư ra nước ngoài.  05/2010 : SSI tăng vốn điều lệ lên 3.511.117.420.000 VNĐ
 • Giai đoạn 2012 – 2014:  03/2013 :  SSI tăng vốn điều lệ lên 3.537.949.420.000 VNĐ
 • Giai đoạn 2015 – 2017:  04/2015 : SSI phát hành riêng lẻ thành công 02 đợt trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi và không có tài sản đảm bảo: đợt 1 vào tháng 01/2015 với tổng giá trị 500 tỷ VNĐ và đợt 2 vào tháng 04/2015 với tổng giá trị là 300 tỷ VNĐ.  09/2015 : SSI là công ty đầu tiên tại Việt Nam hoàn tất thủ tục điều chỉnh giới hạn tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài lên 100% vốn điều lệ.  01/2017 : SSI tăng vốn điều lệ lên 4.900.636.840.000 VNĐ.  04/2017: SSI phát hành riêng lẻ thành công 02 đợt trái phiếu doanh nghiệp vào tháng 01/2017 và tháng 04/2017 với tổng giá trị mỗi đợt đạt 300 tỷ VNĐ.  05/2017: SSI được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh và giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.  Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành quyết định chấp thuận SSI là thành viên giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh.
 • Giai đoạn 2018 – 2020:  02/2018 : SSI phát hành thành công 1.150 tỷ VNĐ trái phiếu chuyển đổi có kỳ hạn 3 năm và lãi suất phát hành 4%/năm.  12/2018 : SSI kỷ niệm 18 năm thành lập và chính thức đổi tên công ty thành “Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI”, thống nhất tên gọi công ty với tên viết tắt và mã chứng khoán phát hành trên thị trường.  06/2019 : SSI chính thức nhận giấy phép phát hành chứng quyền có bảo đảm.  01/2020 :  SSI tăng vốn điều lệ lên 5.200.636.840.000 VNĐ.  05/2020: SSI tăng vốn điều lệ lên   6.029.456.130.000 VNĐ

LĨNH VỰC KINH DOANH

 1. DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN
 • Sản phẩm, Dịch vụ đối với chứng khoán niêm yết như: Mở tài khoản giao dịch, Môi giới, Tư vấn giao dịch, Thực hiện lệnh, Thanh toán tiền, Lưu ký; Hỗ trợ chuyển nhượng đối với chứng khoán chưa niêm yết; Bán chứng chỉ quỹ mở; Bán chứng chỉ ETF; Bán chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu doanh nghiệp; Đại lý đấu giá IPO và chứng quyền có bảo đảm; Giao dịch chứng quyền có bảo đảm
 • Sản phẩm, Dịch vụ đối với chứng khoán phái sinh như: Mở tài khoản giao dịch, Môi giới, Tư vấn giao dịch, Thực hiện lệnh, Thanh toán tiền
 • Sản phẩm Dịch vụ Tài chính: Giao dịch ký quỹ (margin) và phối hợp với ngân hàng hỗ trợ khách hàng giao dịch chứng khoán
 • Sản phẩm Dịch vụ Giao dịch Điện tử: Web Trading, Pro Trading, Mobile Trading, Smart Trading, Contact Center và SMS
 • Sản phẩm Tư vấn Đầu tư: Báo cáo vĩ mô, Báo cáo khuyến nghị đầu tư, Báo cáo nhận định thị trường hàng ngày, Báo cáo phân tích ngành, Báo cáo phân tích cổ phiếu, Báo cáo tư vấn định giá cổ phiếu, Báo cáo phân tích thị trường tiền tệ, Báo cáo phân tích dòng lưu chuyển vốn, Báo cáo phân tích kỹ thuật
 • Các hoạt động tiếp cận và tìm hiểu doanh nghiệp: Tổ chức cho khách hàng đi thăm các công ty niêm yết, Tổ chức hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư cho khách hàng tại Việt Nam và nước ngoài
 1. NGUỒN VỐN VÀ KINH DOANH TÀI CHÍNH
 • Kinh doanh nguồn vốn bao gồm các hoạt động giao dịch tiền tệ, đầu tư vốn thông qua các Hợp đồng tiền gửi, Hợp đồng tiền vay, Ủy thác, Mua bán lại (Repo) trái phiếu, Kinh doanh giấy tờ có giá lãi suất cố định và các loại giao dịch được cơ cấu đặc biệt khác
 • Dịch vụ liên quan đến trái phiếu bao gồm Môi giới, Hỗ trợ hiện thực hóa các nhu cầu mua bán của nhà đầu tư thông qua phương thức đấu thầu, Bảo lãnh phát hành trái phiếu
 • Dịch vụ thiết kế, xây dựng, kinh doanh các sản phẩm phái sinh, cấu trúc … để đáp ứng các nhu cầu của Công ty và Khách hàng

3 .  ĐẦU TƯ

 • Đầu tư Cổ phiếu, Trái phiếu chuyển đổi, Chứng chỉ quỹ, Chứng khoán phái sinh
 • Tạo lập thị trường
 • Phát hành Chứng quyền có bảo đảm
 1. DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ
 • Tư vấn Tài chính doanh nghiệp: Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, Tư vấn tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp, Tư vấn niêm yết cổ phiếu trên TTCK, Tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp;
 • Tư vấn Mua bán & Sáp nhập doanh nghiệp (M&A);
 • Tư vấn Huy động vốn trên thị trường vốn trong và ngoài nước: Tư vấn phát hành và bảo lãnh phát hành cổ phiếu, trái phiếu và các sản phẩm phái sinh, bao gồm phát hành ra công chúng, phát hành riêng lẻ.
 1. CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI (SSIAM)
 • Huy động và quản lý các Quỹ đầu tư trong và ngoài nước;
 • Quản lý danh mục đầu tư, bao gồm Quản lý danh mục đầu tư toàn bộ hoặc theo chỉ định cho các khách hàng tổ chức trong và ngoài nước, Quản lý tài sản cho các khách hàng cá nhân trong và ngoài nước có giá trị tài sản lớn;
 • Tư vấn đầu tư cho các khách hàng tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, Tư vấn định hướng chiến lược đầu tư và phân bổ tài sản.

Địa chỉ: Tầng L24, toà nhà Vietcombank Tower, số 5 Công Trường Mê Linh, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM

Điện thoại: +84-(08) 3824 2897 – Fax: +84-(08) 3824 2997

Người công bố thông tin: Nguyễn Hồng Nam

Email: info@ssi.com.vn

Website: http://www.ssi.com.vn

Nguồn: Cafef.vn