Doanh Nghiệp

KDC: Gánh nặng chi phí, Kido báo lãi quý 2/2022 giảm 4% về mức 219 tỷ đồng

KDC: Báo cáo quý 2/2022

Tính chung 6 tháng đầu năm 2022 Kido lãi sau thuế 427 tỷ đồng, hoàn thành 47% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

 

CTCP Tập đoàn Kido (mã chứng khoán: KDC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2022 với doanh thu đạt 3.473 tỷ đồng, tăng 35,4% so với cùng kỳ. Trong khi đó tỷ lệ tăng chi phí vốn thấp hơn nhiều, chỉ 25% dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 890 tỷ đồng, tăng 78,4% so với quý 2/2021.

Trong kỳ doanh thu tài chính giảm hơn nửa so với quý 2 năm ngoái, còn 23 tỷ đồng chủ yếu do giảm thu lãi tiền gửi, trong khi đó chi phí tài chính lại tăng gần 31% lên 65 tỷ đồng cũng chủ yếu do tăng chi phí lãi vay và lỗ chênh lệch tỷ giá.

Đáng chú ý, chi phí bán hàng tăng mạnh 48% so với cùng kỳ, lên 482 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 174% lên mức 128 tỷ đồng chủ yếu do tăng chi phí lương nhân viên, hoàn nhập dự phòng và các chi phí ngoài khác nợ phải thu khó đòi. Kết quả, quý 2/20202 Kido vẫn lãi trước thuế 275 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm 3,6% xuống còn 219 tỷ đồng.

KDC: Báo cáo quý 2/2022

Báo cáo ghi nhận chi phí quản lý doanh nghiệp quý 2/2022 tăng mạnh chủ yếu do quý 2 năm ngoái Kido có khoản hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi 132 tỷ đồng (quý 2 vừa qua chỉ hơn 1 tỷ đồng), và chi lương nhân viên tăng. Chi phí bán hàng tăng mạh cũng do chi lương, chi phí quảng cáo và các khoản chi ngoài tăng. Số liệu cho thấy chỉ trong quý 2/2022 Kido chi đến 77 tỷ đồng cho quảng cáo và khuyến mãi, tương ứng bình quân mỗi tháng chi xấp xỉ 13 tỷ đồng.

KDC: Báo cáo quý 2/2022

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2022 doanh thu thuần đạt 6.352 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. Tỷ lệ tăng chi phí vốn thấp hơn, chỉ 24,5% nên lợi nhuận gộp thu được đạt 1.440 tỷ đồng, tăng 52,9% so với nửa đầu năm ngoái. Trong cơ cấu doanh thu của công ty, doanh thu từ mảng hàng dầu ăn đạt 5.253 tỷ đồng, đóng góp đến 82,6% vào tổng doanh thu. Còn lại là doanh thu từ ngành hàng lạnh đạt 986 tỷ đồng và các ngành khác hơn 113 tỷ đồng.

KDC: Báo cáo quý 2/2022

Trong kỳ doanh thu tài chính giảm 30 tỷ đồng so với cùng kỳ; chi phí tài chính tăng 28 tỷ đồng. Ngoài ra chi phí bán hàng tăng 219 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 194 tỷ đồng so với cùng kỳ; các công ty liên doanh liên kết mang về khoản lãi 71 tỷ đồng, tăng 62 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Những tác động này khiến cho lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm còn 427 tỷ đồng, hoàn thành trên 47% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 340 tỷ đồng, giảm 6,1% so với số lãi 362 tỷ đồng đạt được nửa đầu năm ngoái.

KDC: Báo cáo quý 2/2022

Báo cáo ghi nhận tính đến 30/6/2022 dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn còn 2.980 tỷ đồng (giảm 520 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm) và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn còn 751 tỷ đồng (giảm gần 250 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm). Lượng hàng tồn kho đến cuối quý 2/2022 còn gần 1.600 tỷ đồng, giảm đến 900 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Nguồn: FireAnt.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin Khác