Doanh Nghiệp

VFG: HOSE lưu ý về khả năng cổ phiếu bị hủy niêm yết

hủy niêm yết

VFG có khả năng cổ phiếu bị hủy niêm yết nếu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 tiếp tục có ý kiến kiểm toán ngoại trừ…

hủy niêm yết

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa có công văn về việc lưu ý CTCP Khử trùng Việt Nam (mã VFG) có khả năng cổ phiếu bị hủy niêm yết nếu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 tiếp tục có ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

Được biết, ngày 14/4, HOSE đã ban hành quyết định đưa cổ phiếu VFG vào diện kiểm soát, do tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm 2020 và 2021 đã được kiểm toán trong 2 năm liên tiếp của tổ chức niêm yết.

Mới đây, VFG đã có công văn giải trình ý kiến ngoại trừ kiểm toán BCTC 6 tháng năm 2022. Cụ thể: Như được trình bày tại Thuyết minh số 13.1, VFG ghi nhận khoản đầu tư vào công ty liên doanh, Công ty TNHH Hải Yến (”Hải Yến”) với giá trị hơn 179,5 tỷ đồng trên bảng cân đối kế toán hợp nhất giữa niên độ vào ngày 30/6/2022 (ngày 31/12/2021: 179.514.814.098 đồng).

Theo VFG, khoản đầu tư này chưa được hạch toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ của Tập đoàn, như theo yêu cầu của các hướng dẫn kế toán có liên quan, do tỷ lệ lợi ích của Tập đoàn trong Hải Yến chưa được xác định một cách chính thức tại ngày báo cáo. Dựa trên các thông tin hiện có, chúng tôi không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng thích hợp về việc ghi nhận giá trị của khoản đầu tư này. Theo đó, chúng tôi không thể xác định các điều chỉnh cần thiết đối với khoản đầu tư vào công ty liên doanh nói trên và các ảnh hưởng đến báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ của Tập đoàn cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Do đó, căn cứ trên kết quả soát xét của kiểm toán, ngoại trừ ảnh hưởng có thể có của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của kết luận ngoại trừ”, chúng tôi không thấy có vấn đề gì khiến chúng tôi cho rằng báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ kèm theo không phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất giữa niên độ của Tập đoàn vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh họp nhất giữa niên độ và tình hình lưu chuyển tiền tệ họp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ.

Về việc này, công ty có giải trình và biện pháp khắc phục như sau: Công ty lập báo cáo tài chính hợp nhất theo yêu cầu của các quy định hiện hành do hiện tại có 1 công ty con là Công ty TNHH MTV V.F.C Cambo (“VFC Cambo”). Theo kế hoạch của Công ty, VFC Cambo sẽ được tính phương án giải quyết sớm trong cuối quý 2 hoặc quý 3/2022 theo 1 trong 2 phương thức: Chuyển nhượng vốn công ty VFC Cambo cho đối tác tại Campuchia, hoặc giải thể VFC Cambo và hoạt động sắp tới tại thị trường Cambodia sẽ được hoạt động dưới hình thức văn phòng đại diện.

Với việc hoàn tất chấm dứt hoạt động của công ty con duy nhất của Công ty trong năm thì theo các quy định hiện hành, Công ty sẽ không phải lập báo cáo tài chính hợp nhất cho năm 2022. Việc chấm dứt hoạt động của công ty con duy nhất cũng không ảnh hưởng đến báo cáo tài chính riêng của Công ty, từ đó ý kiến kiểm toán cho các năm tiếp theo sẽ không còn bị ảnh hưởng.

Công ty cũng cho biết lộ trình khắc phục và tiến độ thực hiện là công ty đang làm việc với các cơ quan quản lý về đầu tư và thuế tại Campuchia để hoàn tất các thủ tục xin giải thể công ty con VFC Cambo tại Campuchia để chấm dứt hoạt động của công ty VFC Cambo theo quy định của Campuchia.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2022, VFG ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 1.513 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 111,41 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ.

Trong năm 2022, Khử trùng Việt Nam đặt kế hoạch doanh thu 3.150 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 210 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành 53,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trên thị trường, sau hai phiên tăng mạnh thì trong phiên sáng nay (18/8), sau khi Công ty nhận công văn lưu ý về khả năng hủy niêm yết cổ phiếu thì giá VFG giảm 6,72% xuống sát giá sàn 46.500 đồng/CP.

Theo VnEconomy

Có thể bạn quan tâm

Tin Khác